V-2.1.2.1

Versijoje 2.1.2.1. padaryti šie pakeitimai/patobilinimai:

 • Parametrų lange, Bedrųjų parametrų bloke pridėta varnelė „Tęsti XML formavimą su duomenų tikrinimo klaidomis“. Pagal nutylėjimą ji nepažymėta. Jei pažymėta, esant klaidoms duomenyse, duomenų formavimas bus tęsiamas be paklausimo. Jei nepažymėta duomenų formavimas bus nutrauktas.
 • Parametrų lange, Bedrųjų parametrų bloke panaikintas laukas „Modifikuotų užklausų katalogas“
 • Parametrų lange, Bedrųjų parametrų bloke pridėtas naujas laikas „Modifikuotų NAV užklausų katalogas“. Aktyvus tik PRO licencijoms. Čia talpinamos modifikuotos užklausos, su pavadinimais atitinkančiais, serverio užklausas. Jei šiame kataloge bus patalpinta užklausa kurios pavadinimas neatitinka jokios standartinės užklausos pavadinimo, vykdymo metu ji bus praleista. Vykdymo prioritetas:
  • Modifikuotų NAV užklausų katalogo užklausos
  • Modifikuotos NAV užklauos gautos iš serverio
  • Standartinės užklausos gautos iš serverio
 • Parametrų lange, Bedrųjų parametrų bloke pridėtas naujas laukas „Modifikuotų SYS užklausų katalogas“. Aktyvus tik PRO licencijoms. Čia talpinami trys katalogai:
  • checking – tikrinimo užklausos
  • mapping – modifikuotos DK ir VAT surišimo užklausos. Šias užklausas būtina nurodyti rankiniu būdu prie DK ir VAT parametrų. Veikia tik PRO licencijų atveju
  • modify – duomenų modifikavimo užklausos
 • XML formavimo procese pridėtas naujas etapas – duomenų modifikavimas. Jis vykdomas pagal visas žemiau nurodytuose kataloguose esančias užklausas (surūšiuotas pagal failo pavadinimą) iškarto po duomenų perkėlimo iš NAV į SAFTit duomenų bazę. Jei skirtinguose kataloguose randama užklausa tokiu pačiu pavadinimu vykdoma tik aukštesnio prioriteto (atitinka eilės tvarką) katalogo užklausa:
  • „Modifikuotų SYS užklausų katalogo“ nurodyto parametruose pakatalogio \modify
  • SYS_CUSTOM\modify
  • SYS\modify
 • Tikrinimo užklausos vykdomos analogiškai duomenų modifikavimo užklausoms iš pakatalogio \checking.
Atgal į parduotuvę

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti