Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamiesi tvarkome interneto svetainėje pateiktus pirkėjų asmens duomenis.
Į interneto svetainę pateiktus pirkėjų asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi šių sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Tikslai

Mes vertiname savo klientų privatumą ir saugumą. Mes renkame ir panaudojame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
– apdorotume Jūsų pateiktus paslaugų ir (arba) prekių užsakymus.
Privačia informacija mes laikome bet kokią informaciją, kurią klientai pateikia registracijos formoje, elektroninių laiškų turinį su užklausomis ir kt. Gautą informaciją mes naudojame tokio pobūdžio veiklai: atsakyti į Jūsų užklausas, vystyti paslaugas ir komunikaciją su Jumis. Norėdami suteikti Jums aukštesnės kokybės paslaugas, mes siunčiame pranešimus su informacija apie prekių užsakymą bei išsiuntimą ir klientui sutikus, informacinio ir reklaminio pobūdžio pranešimus.
Privati informacija gali būti atskleista tik tais atvejais, kai to reikalaus LR teisės aktai.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Visa informacija apie mūsų registruotus lankytojus ir pirkėjus jokiais atvejais neperduodama tretiesiems asmenims ir yra visiškai konfidenciali.
Privati informacija gali būti atskleista tik tais atvejais, kai to reikalaus LR teisės aktai.

Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus, Mes turime iš Jūsų gauti kuo tikslesnius duomenis. Todėl el. parduotuvėje pateiktose registracijos formose Jūs turite nurodyti tikslius duomenis apie save ir jiems pasikeitus juos atnaujinti patys.

Trečiųjų šalių tinklalapiai

Mes neatsakome už jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai Jūs į juos patenkate per mūsų el. parduotuvėje esančias nuorodas arba per tuos tinklalapius patenkate į el. parduotuvę.
Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno aplankyto ne mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Asmens duomenų saugumas

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
Ne asmeninius Jūsų duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

Pranešimai

Visus pranešimus ir (arba) pretenzijas, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, priimame elektroniniu paštu info@apto.lt, atsakymą išsiųsime elektroniniu paštu.

Sutikimas

Pateikdami savo duomenis į www.tapes.lt parduotuvę, jūs sutinkate, kad jie būtų tvarkomi taip, kaip nurodyta šiose sąlygose.

Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias sąlygas pranešdami apie tai jums apps.apto.lt svetainėje. Jei naudositės mūsų el. parduotuve po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Duomenų valdytojo rekvizitai

UAB „Apto IT“
Įmonės kodas 302344572
PVM mokėtojo kodas LT100005111416
buveinės adresas – Rasos g. 1A, 68187 Marijampolė.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Teisminio ginčo vieta Marijampolė


General provisions

These privacy terms set out the basic principles and procedures by which we process the personal data of buyers on the website.
We process the personal data of purchasers submitted to the website in compliance with the following requirements, the Law on the Protection of Personal Data, and other legal acts of the Republic of Lithuania regulating the processing and protection of these data.

Goals

We value our customer’s privacy and security. We collect and use your personal data (name, address, telephone number, e-mail address and other information specified in the e-shop registration form) in order to:
– We process your order for goods and / or services.
We treat private information as any information that customers submit on the registration form, the content of e-shop with queries, etc. We use the information we receive for the following activities: responding to your requests, developing services and communicating with you. To provide you with higher quality services, we send messages containing information about the ordering and shipping of goods and, with the consent of the customer, informational and promotional messages.
Private information may only be disclosed in cases where this is required by the laws of the Republic of Lithuania.

Transfer of personal data to third parties

All information about our registered visitors and buyers is by no means passed on to third parties and is completely confidential.
Private information may only be disclosed in cases where this is required by the laws of the Republic of Lithuania.

Submission and updating of personal data

In order to be able to efficiently and accurately execute your orders, we have to get the most accurate data from you. Therefore, in the registration form provided in the e-shop, you must specify the exact details of yourself and, once they have changed, update them yourself.

Third party websites

We are not responsible for the processing of your personal data through third party websites. We are not responsible for the privacy practices and activities of third-party webpages, even in cases where you submit them via our links. You can access the links in the store or through these web pages to the link address.
We encourage you to familiarize yourself individually with the privacy conditions of each web site that we visit.

Personal data security

Personal data is handled with secure means that protects this data against unauthorized destruction, disclosure or other unlawful actions.
Not personal data of yours, t. y Data related to your purchased goods We can use for statistical purposes. Such a collection of statistics will not allow you, directly or indirectly, to identify your identity. We reserve the right to transfer statistics to a third party.

Notifications

All communications and / or claims related to the processing of your personal data are received by e-mail info@apto.lt, we will send the reply by e-mail.

Acceptance

By submitting your data to the www.getstyle.lu store, you agree that they will be processed as described in these terms.

Changing conditions

We have the right to change these conditions in whole or in part by communicating this to you on the apps.apto.lt website. If you use our e-shop after the changes are made, it will mean that you agree with them.

Data controller details

UAB „Apto IT“
Company code 302344572
VAT payer code LT100005111416
address of the registered office – Rasos g. 1A, 68187 Marijampolė, Lithuania.

Final Provisions

These Privacy Terms are governed by the law of the Republic of Lithuania.
All disagreements regarding the implementation of these rules are negotiated. Failing to reach an agreement, disagreements are resolved in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania.
Place of the court settlement in Marijampolė

Atgal į parduotuvę

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti