Išsamiai apie SAF-T

Kas tai yra SAF-T?

SAF-T (Standard Audit File -Tax) tai standartinė apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami įmonės buhalterinės apskaitos duomenys už tam tikrą ataskaitinį laikotarpį. Šie duomenys pagal pareikalavimą teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos muitinei, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms arba, pagal atskirą susitarimą, kitoms šalims. SAF-T paskirtis – standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą, kurį atlieka informacijos naudotojai. SAF-T sudaromas pagal įmonių buhalterinės apskaitos duomenis.

Detali specifikacija


Kas privalo teikti SAF-T?

Ūkio subjektai, atitinkantys visus tris kriterijus, turi būti pasiruošę teikti duomenis SAF-T formatu:

 1. apskaitą tvarko techninėmis priemonėmis;
 2. yra pelno siekiantys juridiniai asmenys;
 3. pardavimo pajamos atitinka žemiau nurodytus dydžius:
  1. nuo 2017 m. sausio 1 d., kurių 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršijo 8 mln. eurų;
  2. nuo 2018 m. sausio 1 d., kurių 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršijo 700 tūkst. eurų;
  3. nuo 2019 m. sausio 1 d., visi kurių užpraėjusių finansinių metų, pradedant 2017 metais, grynosios pardavimo pajamos viršijo 45 tūkst. eurų.

Visiems kitiems ūkio subjektams, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje rinkmenoje yra rekomendacinio pobūdžio.
Atsiradus pareigai, buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys SAF-T rinkmenoje teikiami, neatsižvelgiant į vėlesnių ataskaitinių laikotarpių grynųjų pardavimo pajamų dydį.

Nutarimas


SAF-T struktūra

 • Antraštė. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie Subjektą, kuriam taikomas SAF-T (Subjektų kodai, adresai, kontaktiniai asmenys ir kita informacija).
 • Pagrindinė duomenų byla. Pagrindinę duomenų bylą sudaro buhalterinių sąskaitų, pirkėjų, tiekėjų, debitorių, kreditorių, prekių / paslaugų, atsargų, turto bei kiti duomenys.
 • Didžioji knyga. Didžiąją knygą sudaro suvestiniai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys (likučiai ir jų analizės duomenys: data, sąskaitų korespondencija, suma ir kita informacija).
 • Pirminių dokumentų duomenys. Pirminių dokumentų duomenis sudaro pardavimų, pirkimų (įsigijimų) sąskaitų, mokėjimų, prekių judėjimo, turto pokyčių duomenys.

Svarbu!

Prašome įsitikinti ar savo apskaitos sistemoje naudojate visus privalomus SAF-T klasifikatorius:

 1. PVM Klasifikatorius
 2. Pelno mokesčio klasifikatorius
 3. Analitinės apskaitos „Pelnas“ klasifikatorius
 4. Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius

Klasifikatoriai


SAF-TIT programos testas su realiais duomenimis

Testuota šių techninių parametrų serveryje:

 • Serveris DELL R420, diskų masyvas INTEL JBOD2000
 • Procesorius XEON E5-2420, 2.2 GHz (6 Cores, 12 logical CPU)
 • Operatyvinė atmintis 80 GB
 • NAV duomenų bazė patalpinta kietajame diske – RAID 10 (6 HDD, SAS, 7k2 RPM)
 • SAFTIT duomenų bazė talpiama kietajame diske – SSD INTEL 750
 • Log byla talpinama kietajame diske – RAID 10 (6 HDD, SAS, 10k RPM)
 • XML rinkmena talpinama kietajame diske – RAID 1 (2 HDD, SAS, 10k RPM)

 

Testinės duomenų bazės parametrai (reali įmonė, užsiimanti didmenine prekyba):

 • NAV duomenų bazės versija – 5.0 SP1
 • SQL versija – Microsoft SQL Server 2014
 • Duomenų bazės dydis – 1.3 TB

 

Testavimo rezultatai formuojant XML rinkmeną:

 • 1 mėnesio laikotarpis. Formavimo trukmė 2 val; XML rinkmenos dydis 2.8 GB; 9.8 mln. įrašų
 • 1 metų laikotarpis. Formavimo trukmė 11,5 val; XML rinkmenos dydis 13.2 GB; 51.5 mln. įrašų
 • 2 metų laikotarpis. Formavimo trukmė 22.75 val; XML rinkmenos dydis 24.3 GB; 95 mln. įrašų

 

Rezultatų atvaizdavimas grafiškai:

Rezultatų apibendrinimas:
Mūsų gauti rezultatai rodo, kad yra realu didelėms įmonėms suformuoti XML rinkmeną per parą.
Apkrovimas darbinės NAV duomenų bazės yra iki vienos valandos, kas leidžia teigti, kad įtaką darbinei NAV sistemai galima minimizuoti iki vienos valandos generuojant XML rinkmeną. Tai galima padaryti iškeliant SAF-TIT programą ir SAFT duomenų bazę į atskirą aplinką.

Atgal į parduotuvę

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti